Liitumine

Liikmeks astumine

NB! Palume esitada klubiga liitumise avaldus ja tasuda liitumis- ja aastamaks enne Ratsanet.ee-s omale klubi valimist! Avalduse puudumisel ja liitumis-ja aastamaksu tasumiseta ei saa me Ratsanet.ee-s teie klubisse kuulumist kinnitada.

Kui soovid meiega liituda ja kui sa ei ole varem ühessegi klubisse kuulunud, siis tutvu klubi kodukorra ja reeglitega, täida liikmeks astumise avaldus ning saada see digiallkirjastatult, skaneeritult meilile (ratsaklubi@gmail.com) või too meile paberil.

Kui soovid klubi vahetada, tuleb esmalt esitada ERL’ ile sellekohane avaldus ning seejärel esitada meile liitumisavaldus. November ja detsember on Ratsaliidus klubivahetuskuud ja see tähendab, et klubivahetust saab teha topelt litsentsitasu maksmata.

Kui soovid klubist lahkuda, tuleb selleks esitada kirjalik avaldus vabas vormis ning saata see ratsaklubi@gmail.com

 

Klubi kodukord ja reeglid

 1. Klubiga liitumiseks võivad soovi avaldada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Alla 18. aastased füüsilised isikud peavad omama ka lapsevanema või hooldaja kirjalikku nõusolekut.
 2. Klubile liitumisavalduse esitamisel peab taotleja olema lõpetanud liikmesuhted teiste Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevate ratsaspordiklubidega.
 3. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse alusel kümne tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist ning teavitab avaldajat tehtud otsusest.
 4. Avaldaja loetakse liikmeks pärast aastamaksu ja ühekordse liitumistasu tasumist, mis peab toimuma vähemalt 1 kuu jooksul pärast juhatuse vastavasisulist otsust.
 5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda kui:
  * avaldaja on avalduses esitanud valeandmeid või avalduse valesti täitnud
  * klubi ei suuda teenindada olemasolevast suuremat arvu liikmeid
  * avaldaja on varem klubist välja arvatud p. 8 alusel
  * liikmeks vastuvõtmine on vastuolus seaduse ja põhikirja sätetega
  * alla 18 aastat vana avaldaja lapsevanem või hooldaja ei anna nõusolekut
  * avaldaja pole tasunud aastamaksu
 6. Kui juhatus keeldub avaldajat liikmeks vastu võtmast võib avaldaja nõuda, et tema vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek.
 7. Klubi auliikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes omavad teeneid või saavutusi ratsaspordi arendamisel. Klubi auliige valitakse tema nõusolekul ja klubi liikme või liikmete põhjendatud ettepanekul juhatuse otsusega.
 8. Liige arvatakse klubist välja juhatuse otsusega kui liige
  * on selleks ise soovi avaldanud ning esitanud kirjaliku avalduse
  * kahjustab oma tegevusega oluliselt klubi materiaalselt või moraalselt
  * jätab tasumata aastamaksu.
  Liige loetakse väljaarvatuks väljaarvamise otsuse tegemise päevast alates ning klubist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada 10 tööpäeva jooksul.
 9. Liikmelisust klubis ja liikme õiguste teostamist ei saa edasi anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Juriidilisest isikust liikmeõigused lõpevad tema tegevuse lõpetamise, pankroti, ühinemise või jaotumise korral.
 10. ERL kalenderplaani võistlustel osalemiseks vajaliku sportlase litsentsi puudutavad küsimused ja toimingud lahendab iga liige iseseisvalt, kui kokku ei ole lepitud teisiti.
 11. Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:
  * liikme isiku- ja kontaktandmed
  * alla 18. aastaste liikmete korral ka lapsevanema või hooldaja isiku- ning kontaktandmed
  * andmed liikmemaksu tasumise kohta
  * muud juhatuse poolt vajalikuks peetavad andmed
 12. Klubi liikmetel on õigus:
  * osaleda klubi üritustel ning tegevustes
  * kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi vara
  * osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekutel ning valida ja olla valitud klubi juht- ning kontrollorganitesse
  * esindada klubi selle juhatuse volitusel teistes organisatsioonides
  * esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi tegevuse kohta ning saada sellealast informatsiooni
  * esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks
  * klubist välja astuda
 13. Klubi liikmed on kohustatud:
  * järgima klubi põhikirja, eeskirju ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte
  * tasuma õigeaegselt liitumis- ja aastamakse
  * osalema võimalusel korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel
  * valitavatesse organitesse valimisel osalema nende töös
  * kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara
  * hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest
  * võtma osa klubi tegevusest
 14. Aastamaks on iga aastane maks, mis tasutakse jooksva kalendriaasta eest hiljemalt 31. märtsiks (v.a. liitumisel) ning mille suuruseks on 20.00 EUR’i.
 15. Aastamaksu suuruse otsustab klubi üldkoosolek. Liikmemaksu kogumise ja laekuvate summade kasutamise eest vastutab klubi juhatus.
 16. Aastamaksu tasumine ning suurus ei sõltu liikmelisuse algus- või lõppemisajast kalendriaasta jooksul. Tasutud liitumis- ja aastamaksu ei tagastata.
 17. Liitumistasu on ühekordne maks, mis tuleb tasuda Nõo Ratsaklubiga liitumisel ning mille suuruseks on 15.00 EUR’i .
 18. Aastamaks ja liitumistasu tasutakse ülekandega – Nõo Ratsaklubi arveldusarvele EE431010220192228227 SEB pangas. Maksekorraldusel kindlasti ära märkida liikme nimi.
 19. Aastamaksust on vabastatud klubi auliikmed ning üldkoosoleku otsusega vabastatud isikud.